0

0

دستورات زیر رو به ترتیب وارد کنید

sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get install python-pip

با دستور زیر می توانید وضعیت نصب را مشاهده کنید

# pip -V
pip 8.1.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)

  • منتشر شده توسط: roya
  • 23 خرداد 1397
  • 2 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.