0

0

می تونید از دستورات زیر استفاده کنید داخل پرانتز معنی هر دستور می باشد


 

   chmod u=rx file    (Give the owner rx permissions, not w)
   chmod go-rwx file   (Deny rwx permission for group, others)
   chmod g+w file     (Give write permission to the group)
   chmod a+x file1 file2 (Give execute permission to everybody)
   chmod g+rx,o+x file  (OK to combine like this with a comma)

 • منتشر شده توسط: roya
 • 23 خرداد 1397
 • 2 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.