1

384

0

0

زمان ورود به php my admin با خطای زیر روبرو میشم. دلیلش جیه؟

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

  • منتشر شده توسط: maryam
  • 12 اسفند 1396
  • 2 سال پیش

0

0

برای رفع این مشکل ورژن php کنترل پنل خود را چک کنید و یا کش مرورگر خود را پاک نمایید

  • منتشر شده توسط: roya
  • 23 خرداد 1397
  • 2 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.