0

0

از مسیر زیر میتونید تنظیمات کارت شبکه رو تغییر بدید:

sudo nano /etc/network/interfaces
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 10.0.0.41
  netmask 255.255.255.0
  network 10.0.0.0
  broadcast 10.0.0.255
  gateway 10.0.0.1
  dns-nameservers 10.0.0.1 8.8.8.8
  dns-domain acme.com
  dns-search acme.com

 • منتشر شده توسط: وحید
 • 22 خرداد 1397
 • 2 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.