0

0

شما میتواند برای بستن Login کاربر، فایلی همانند زیر به صورت دستی ایجاد کنید.

کد PHP:

# vi /etc/nologin 

پیغام زیر را به فایل اضافه کنید که به هر کاربری که قصد ورود به سیستم را داشته باشد، نمایش داده میشود.

کد PHP:

The Server is down for a routine maintenance. We apologize for any  inconvenience caused, the system will be up and running in 1 hours time.  For more information, contact the system admin habili@linux-zone.org

 

  • منتشر شده توسط: roya
  • 27 خرداد 1397
  • 3 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.